Beleid voor de verwerking van persoonsgegevens.

Versie 15-05-2018

Inhoudsopgave

 1. Inleiding gegevensbescherming.
 2. Welke gegevens verwerken we?
 3. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?
 4. Worden uw gegevens gedeeld?
 5. Welke rechten hebt u?
 6. Welke beveiligingsmaatregelen passen we toe?
 7. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
 8. Cookiebeleid.
 9. Wijziging van het privacybeleid.
 10. Contact.

1) Inleiding gegevensbescherming

Onze teams zetten alles in het werk om onze Klanten (ook wel genoemd als ‘u’) de best mogelijke dienstverlening te bieden. Hiertoe verwerkt WeClo Partners (ook wel genoemd als ‘Wij’ of ‘Ons’) bepaalde persoonsgegevens, onder meer voor: de administratieve procedures van onze opdrachtgevers; klantenservicedoeleinden; informatieve en promotionele acties; en in het kader van onze activiteiten en contractuele verplichtingen. Bij deze gegevensverwerking verbindt WeClo Partners zich ertoe om klantengegevens (hierna genoemd als ‘uw’ gegevens) op vertrouwelijke wijze te verwerken, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij hechten veel belang aan transparantie en de bescherming van persoonsgegevens. Wij willen u duidelijk en in detail informeren over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Daarom beschrijven we in dit Document hoe WeClo Partners persoonsgegevens verzameld, verwerkt, en, in voorkomend geval, doorgeeft aan derden, en dit zowel voor de uitvoering van onze opdrachten voor onze opdrachtgevers, de uitvoering van contracten met onze eigen Klanten, als voor inschrijving van personen die nog geen contract hebben gesloten met WeClo Partners of met een opdrachtgever van WeClo Partners.

Eerst geven wij u enkele definities om u te helpen om dit document beter te begrijpen:

 • Persoonsgegevens of gegevens’: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (bijvoorbeeld: een Klant of een Gebruiker).
 • Identificeerbare natuurlijke persoon’: een natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 • Betrokkene’: elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Verwerking of verwerken’: bewerking of geheel van bewerkingen toegepast op persoonsgegevens. Bijvoorbeeld: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verzenden, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
 • Profilering’: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.
 • Verwerkingsverantwoordelijke’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. In het kader van dit privacybeleid wordt WeClo Partners en als verwerkingsverantwoordelijken beschouwd (cf. artikel 10.1).
 • Verwerker’: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die/dat persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke.
 • ‘Audit’: is een onderzoek dat, met een systematische en gedisciplineerde aanpak, wordt uitgevoerd naar het goed en betrouwbaar functioneren van de interne organisatie. Dit kan gebeuren door interne en externe controleurs.
 • Derde’: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan, maar niet de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.
 • Toestemming’: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling (bijvoorbeeld een vakje aanvinken) aanvaardt dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt.
 • ‘Solvabiliteitsonderzoek’: De solvabiliteit is een evaluatie van de capaciteit van een persoon of bedrijf tot het vervullen van financiële verplichtingen waarmee hij wordt geconfronteerd.
 • Toezichthoudende autoriteit’: de (Belgische) Gegevensbeschermingsautoriteit waarvan de contactgegevens zijn opgenomen in artikel 10.3.
 • Webdiensten’: alle dienstverlening die u kan gebruiken via de website van WeClo Partners. Het bezoeken van de website wordt ook gezien als webdiensten.

2) Welke gegevens verwerken we?

2.1. In het kader van de uitvoering van opdrachten van opdrachtgevers, en producten en diensten aangeboden door WeClo Partners waarvoor een overeenkomst of contract wordt afgesloten

Om gebruik te maken van de producten of diensten die onze opdrachtgevers aanbieden, moet u eerst een contract sluiten en persoonsgegevens verstrekken aan deze opdrachtgever. De gegevenstypes die in dat kader verwerkt kunnen worden, zijn met name:

 • identificatiegegevens, zoals naam, voornaam, geboortedatum, taal, postadres, e-mailadres, gsm-nummer en/of vast telefoonnummer, kopie van de identiteitskaart, kopie van de facturen van de huidige leveranciers;
 • facturatiegegevens, zoals facturatieadres, bankrekeningnummer, domiciliëringsopdracht (indien van toepassing);
 • contractgegevens, zoals klantnummer, tarief, product, promotie, contract;
 • gegevens over uw woning, zoals oppervlakte, aantal kamers, elektrische toestellen, fotovoltaïsche zonnepanelen, type verwarmingsketel, isolatieniveau, gezinssamenstelling;
 • gegevens over het energieverbruik, zoals meternummer, EAN-code, meterstanden, verbruiksvolume;
 • communicatie tussen u en WeClo Partners via beschikbare communicatiekanalen, zoals telefoon, gsm, brievenpost, elektronische post, sms en chat;

2.2. In het kader van het gebruik van de website van WeClo Partners

Wanneer u zich inschrijft voor de aangeboden Webdiensten van WeClo Partners, hiervan gebruikt maakt of ze raadpleegt, verzamelt en verwerkt WeClo Partners persoonsgegevens over u. Sommige gegevens worden automatisch aangeleverd door het bezoeken en gebruiken van de Webdiensten, anderen dient u zelf aan te leveren door het invullen van velden, formulieren en aanleveren van documenten.

Deze informatie wordt automatisch aangeleverd telkens een Gebruiker de Webdiensten raadpleegt:

 • het IP-adres dat u werd toegewezen bij uw verbinding;
 • de datum en het tijdstip waarop u de website raadpleegde;
 • de geraadpleegde pagina’s;
 • het type browser dat u gebruikt;
 • het platform en/of besturingssysteem op uw toestel (computer, tablet, smartphone, …);
 • de zoekmachine en sleutelwoorden die u gebruikt hebt om de site te vinden.

Deze gegevens worden niet bewaard of geraadpleegd door WeClo Partners.

De gegevens die wij verzamelen door gebruik te maken van de formulieren:

 • identificatiegegevens, zoals naam, voornaam, geboortedatum, postadres, e-mailadres, kopie van de identiteitskaart, kopie van de facturen van de huidige leveranciers, of andere documenten die u ons doorstuurt ten behoeve van de vraag die u heeft, of het doel dat u ze aanlevert;
 • gegevens over het energieverbruik, zoals meternummer, EAN-code, meterstanden, verbruiksvolume;

2.3 Gegevens afkomstig van partners en derden

Het is altijd mogelijk dat wij gegevens over u krijgen van onze externe partners, zoals de onderaannemers met wie we samenwerken om u een dienst te leveren (onderhoud verwarmingsketel, isolatie, elektrische auto, zonnepanelen, alarminstallaties enz.), adverteerders of andere partners die gegevens over u hebben verzameld (filialen van de groep Total, prijsvergelijkers, federaties of organisaties waar u lid van bent enz.). Dergelijke gegevensoverdrachten gebeuren steeds conform de geldende wetgeving.

Het is niet uitgesloten dat we ook openbare gegevens over u verwerken.

2.4 Opname van telefoongesprekken 

WeClo Partners sluit niet uit dat telefoongesprekken tussen Klanten of Gebruikers en het personeel van WeClo Partners of van zijn verwerkers kunnen worden opgenomen voor klantenservice-, kwaliteits-, opleidingsdoeleinden, of als bewijs voor aanstelling tot bemiddeling tussen Klanten of Gebruikers en derden, of als bewijs van commerciële transacties. De persoonsgegevens die we hebben verzameld en/of die u ons hebt meegedeeld, worden opgeslagen in een bestand dat op elk moment wordt beheerd door WeClo Partners en onder zijn verantwoordelijkheid valt.

2.5 Gevoelige gegevens 

Over het algemeen geldt dat WeClo Partners geen gevoelige gegevens verwerkt, zoals gegevens over seksuele voorkeur, religieuze of politieke overtuiging, gezondheid of etnische afkomst.  

Als u vanwege uw sociale situatie een speciaal tarief geniet, zal WeClo Partners deze informatie verwerken en delen met onze opdrachtgevers waarbij u klant bent geworden, om voor u dit aangepast tarief aan te vragen.

Indien om een of andere reden deze gegevens verwerkt worden, worden deze enkel verwerkt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt zullen deze nooit gedeeld worden met derden die niet rechtstreeks contractueel met u zijn verbonden.

3) Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Uw gegevens kunnen door WeClo Partners verzameld en verwerkt worden:

3.1 In het kader van de uitvoering van onze opdrachten van onze opdrachtgevers

WeClo Partners verwerkt uw gegevens voor een door u afgesloten contract voor de levering van producten en diensten aangeboden door een van onze opdrachtgevers. Wij gebruiken uw gegevens met name:

 • voor de opvolging van de levering van bestelde producten en diensten;
 • voor de opvolging van de betaling van geleverde producten en diensten;
 • voor kwaliteits-, klantenservice-, en commerciële doeleinden;
 • voor de creatie, validering en follow-up van uw klantendossier;
 • bij eventuele gegevensuitwisseling met de netbeheerders;
 • bij eventuele gegevensuitwisseling met betrokken derden ter uitvoering van onze opdracht;
 • in het kader van het algemene beheer van de klantenrelaties, met name voor de boekhouding, de klantenservice, het versturen van meldingen en het beantwoorden van uw vragen, klachten en communicatie.

3.2 In het kader van de uitvoering van een contract

 • voor de levering en uitvoering van producten en diensten;
 • voor de uitvoering van opdrachten of afsluiten van contracten in naam van de klant;
 • voor de opvolging en optimalisatie van onze dienstverlening;
 • voor de opvolging van de levering van bestelde producten en diensten;
 • voor de opvolging van de betaling van geleverde producten en diensten;
 • voor kwaliteits-, klantenservice-, en informatieve doeleinden;
 • voor de creatie, validering en follow-up van uw klantendossier;
 • bij eventuele gegevensuitwisseling met de netbeheerders;
 • bij eventuele gegevensuitwisseling met betrokken derden ter uitvoering van onze opdracht;
 • bij het opstellen, uitgeven en de eventuele inning van facturen en kredietnota’s;
 • in het kader van het algemene beheer van de klantenrelaties, met name voor de boekhouding, de klantenservice, het versturen van meldingen en het beantwoorden van uw vragen, klachten en communicatie.

3.3 Als we een gerechtvaardigd belang hebben om uw gegevens te gebruiken

Naast de gegevensverwerking in het kader van de uitvoering van opdrachten en contracten heeft WeClo Partners, als commerciële bedrijf, een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van uw contract. Hieronder vindt u een overzicht van de verwerkingen die steunen op ons gerechtvaardigd belang:

 • Mogelijk verwerkt en deelt WeClo Partners uw gegevens in het kader van fraudebestrijding, met name door uw identiteit te controleren bij het sluiten van een contract. Deze controle kan gebeuren in samenwerking met gespecialiseerde partnerorganisaties. Voor deze controle kunnen ook extra gegevens opgevraagd worden, zoals een kopie van de identiteitskaart of een attest van gezinssamenstelling.
 • WeClo Partners kan uw gegevens verwerken om zijn belangen te behartigen bij een rechtsgeding, geschil en/of juridische procedure.
 • Uw gegevens kunnen verwerkt worden in het kader van een audit van WeClo Partners door externe organisaties.
 • WeClo Partners kan uw gegevens verwerken voor analysedoeleinden, met name analyse van het gedrag van onze Klanten, verbruiksanalyses, analyse van fraudegevallen, risicoanalyse, statistische analyse. Op basis van de resultaten van deze analyses kunnen we onze diensten, commerciële aanpak, klantenservice, ons klantenretentiebeleid en onze rapportering verbeteren.
 • WeClo Partners gebruikt uw gegevens om uw klantentraject te optimaliseren en bijvoorbeeld te voorkomen dat u eerder doorgegeven informatie meermaals moet doorgeven, dat wij met onze Klanten zo efficiënt mogelijk kunnen samenwerken;
 • Uw gegevens kunnen gebruikt worden in het kader van ons retentiebeleid, om uw tarieven te optimaliseren waarbij wij bijvoorbeeld een gunstiger tarief kunnen bieden dan uw huidige tarief, door deze op regelmatige basis met bepaalde gegevens te vergelijken met andere of concurrerende tarieven en producten, of het maken van simulaties;
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt in het kader van de voortdurende bijwerking van onze computersystemen: ze worden gebruikt voor tests die noodzakelijk zijn voor onze IT-ontwikkeling.
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor de voortdurende evaluatie, verbetering en ontwikkeling van onze systemen, processen en reclamecampagnes, bijvoorbeeld bij simulaties, tevredenheidsenquêtes of analyse van uw navigatiegedrag op onze website. 
 • Uw gegevens kunnen verwerkt en overgedragen worden in het kader van een overdracht van uw schuldvorderingen aan een incassobureau of gerechtsdeurwaarder.
 • Tot slot kunnen uw gegevens gebruikt worden om te bepalen welke producten en diensten voor u interessant kunnen zijn en om u gelijkaardige producten aan te bieden als deze die u al hebt.

3.4 Om te voldoen aan een wettelijke verplichting

WeClo Partners kan uw gegevens verwerken om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen. Voor diverse wettelijke verplichtingen is het noodzakelijk uw persoonsgegevens te verwerken, onder meer in de volgende gevallen: 

 • WeClo Partners verwerkt uw gegevens om te antwoorden op vragen van gerechtelijke, economische en fiscale autoriteiten (FOD Justitie, politiediensten, onderzoeksrechter, rechtbanken en gerechtshoven, Ombudsman Energie enz.).
 • Indien nodig verwerkt WeClo Partners uw (potentieel gevoelige) gegevens om u een speciaal tarief toe te kennen vanwege uw sociale situatie.

3.5 Met uw toestemming

In overeenstemming met de geldende reglementering en enkel met uw toestemming kan WeClo Partners uw gegevens gebruiken om:

 • u commerciële aanbiedingen en communicatie op te sturen over producten en diensten aangeboden door WeClo Partners of zijn opdrachtgevers (groene stroom, aardgas, bijstand, isolatie, onderhoud, reparatie en installatie van verwarmingsketels, elektrische auto’s, onderhoud en installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen, producten en diensten van partners, nieuwe producten en diensten);
 • u zijn nieuwsbrief op te sturen;
 • door te geven aan zijn partners om u commerciële aanbiedingen en communicaties voor te stellen.

U kunt uw toestemmingen op elk moment beheren. Meer info over dit recht vindt u in artikel 5.5.

4) Worden uw gegevens gedeeld?

4.1 Verkoop van uw gegevens

 We garanderen u niet dat uw gegevens niet aan derden verkocht worden.

4.2 Communicatie van uw gegevens aan verwerkers

De verwerkers met wie we samenwerken, zijn onderworpen aan strikte geheimhoudingsregels. Ze mogen uw gegevens niet zonder uw toestemming gebruiken voor andere doeleinden dan diegene die wij hun opleggen.

Uw gegevens worden enkel aan onze verwerkers doorgegeven opdat ze een deel van de taken voorzien in dit privacybeleid op zich kunnen nemen.

Uw persoonsgegevens kunnen bijgevolg verwerkt worden door de volgende verwerkers:

 • Onze operationele partners: deze bedrijven helpen WeClo Partners te voldoen aan zijn contractuele verplichtingen. Bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: facturatie of beantwoorden van mails en telefoon.
 • Onze adviseurs: werknemers en zelfstandigen die opdrachten voor ons uitvoeren.
 • Onze partners in het kader van de levering van producten en diensten: deze bedrijven treden op voor eigen rekening in het kader van de levering van producten en diensten aangeboden door WeClo Partners;
 • Onze marketingpartners: deze bedrijven helpen ons bijvoorbeeld uw gegevens te analyseren, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn. Het kan ook gaan om bedrijven gespecialiseerd in tevredenheidsenquêtes, marktstudies of deur-aan-deurverkoop.
 • Onze IT-partners: we kunnen een beroep doen op externe bedrijven om onze IT-systemen te ontwikkelen, te verbeteren, te wijzigen of te beveiligen, of om apps, tools, services enz. in het kader van de activiteiten van WeClo Partners ter beschikking te stellen.
 • Uw gegevens kunnen ook doorgegeven worden aan bedrijven gespecialiseerd in solvabiliteitsonderzoeken.
 • WeClo Partners kan uw gegevens doorgeven aan deurwaarders, advocaten, banken en incassobureaus.

 4.3 Communicatie van uw gegevens aan commerciële partners

De commerciële partners met wie wij samenwerken, zijn onderworpen aan strikte geheimhoudingsregels. Ze mogen uw gegevens niet zonder uw toestemming gebruiken voor andere doeleinden dan diegene die wij hun opleggen.

 • Uw gegevens kunnen aan onze partners worden doorgegeven, zodat zij u onze commerciële aanbiedingen kunnen voorstellen via hun communicatiekanalen (bijvoorbeeld: Facebook, Google, Instagram enz.).
 • Uw gegevens kunnen aan onze partners worden doorgegeven om ervoor te zorgen dat u communicatie die van hen uitgaat, niet te zien krijgt (data matching).
 • Enkel met uw toestemming kunnen uw gegevens doorgegeven worden aan derden om u commerciële aanbiedingen en communicatie voor te stellen.

4.4  Andere doorgiftes

 • Bij schuldoverdracht worden bepaalde gegevens ook overgedragen aan de overnemer. Deze laatste krijgt dan de toestemming om de schuld te innen voor eigen rekening.
 • WeClo Partners kan uw gegevens doorgeven aan de overheidsinstellingen vermeld in artikel 3.4;

5) Welke rechten hebt u?

U hebt diverse rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. WeClo Partners doet het nodige om uw vragen zo snel mogelijk te behandelen, en in ieder geval binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de datum van ontvangst. Indien nodig kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van het aantal vragen en de complexiteit van de vragen.

U beschikt met name over de volgende rechten:

5.1 U hebt het recht om uw gegevens in te kijken

Als Klant of voormalige Klant van WeClo Partners of van een van onze opdrachtgevers, kunt u op elk moment uw persoonsgegevens opvragen. Sommige gegevens kunnen echter niet rechtstreeks aangeleverd worden. Ze kunnen enkel worden ingekeken op uitdrukkelijk verzoek.

Als u geen Klant of voormalige Klant van WeClo Partners of van een van onze opdrachtgevers bent, kunt u uw recht uitoefenen door een aanvraag in te dienen via het contactformulier op de website (https://www.weclopartners.be/contact) of een brief te sturen naar het adres vermeld in punt 10.1.

Naar aanleiding van uw aanvraag tot inzage kunnen wij uw identiteit controleren. Voor deze controle kunnen extra gegevens opgevraagd worden, zoals een kopie van de identiteitskaart of een attest van gezinssamenstelling.

5.2 U hebt het recht om uw gegevens te corrigeren

Indien u als Klant of voormalige Klant van WeClo Partners of van een van onze opdrachtgevers vaststelt dat een of meer gegevens niet correct zijn, dan kunt u deze laten wijzigen. U kan hiervoor een aanvraag indienen via het contactformulier op de website. Sommige gegevens (bijvoorbeeld: familienaam of bankrekeningnummer) kunnen niet online gewijzigd worden. De wijziging moet gebeuren door middel van een specifieke aanvraag, zodat we eerst uw identiteit kunnen controleren voor we de wijziging doorvoeren.

Als u geen Klant of voormalige Klant van WeClo Partners of van een van onze opdrachtgevers bent, kunt u uw recht uitoefenen door een aanvraag in te dienen via het contactformulier op de website (https://www.weclopartners.be/contact) of een brief te sturen naar het adres vermeld in punt 10.1.

Naar aanleiding van uw aanvraag tot corrigeren kunnen wij uw identiteit controleren. Voor deze controle kunnen extra gegevens opgevraagd worden, zoals een kopie van de identiteitskaart of een attest van gezinssamenstelling.

5.3 U hebt het recht om uw gegevens te laten wissen

Indien u uw gegevens bij WeClo Partners wilt laten wissen, kunt u uw recht uitoefenen door een aanvraag in te dienen via het contactformulier op de website (https://www.weclopartners.be/contact) of een brief te sturen naar het adres vermeld in punt 10.1.

Let op: indien u Klant of voormalige Klant van WeClo Partners of van een van onze opdrachtgevers bent, zijn we verplicht om sommige van uw gegevens te bewaren voor de volgende redenen:

 • Huidige Klanten: we moeten uw gegevens bewaren: (i) voor de goede uitvoering van uw contract, namelijk om u goederen en diensten te kunnen blijven leveren, facturen op te sturen enz.; (ii) om onze wettelijke verplichtingen na te komen met betrekking tot de bewaring (voornamelijk boekhoudkundige en fiscale verplichtingen).
 • Voormalige Klanten: we moeten eveneens uw gegevens bewaren: (I) bij een openstaand saldo, namelijk als u nog niet al uw facturen hebt betaald aan WeClo Partners of als wij u nog een bedrag verschuldigd zijn; (II) om te kunnen antwoorden op vragen of klachten na de beëindiging van het contract; of (III) om onze wettelijke verplichtingen na te komen met betrekking tot de bewaring (voornamelijk boekhoudkundige en fiscale verplichtingen).

Uw aanvraag tot wissen van uw gegevens kan bijgevolg geweigerd worden indien u momenteel Klant bent bij WeClo Partners of dat de voorbije tien jaar geweest bent.

Naar aanleiding van uw aanvraag kunnen wij onder meer uw identiteit controleren. Voor deze controle kunnen extra gegevens opgevraagd worden, zoals een kopie van de identiteitskaart of een attest van gezinssamenstelling.

Als u uw aanvraag per brief opstuurt, moet deze verplicht ondertekend zijn en een kopie van uw identiteitskaart bevatten.

5.4 U hebt het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te vragen en om deze te laten overdragen naar derden (recht op dataportabiliteit)

Als Klant of voormalige Klant van WeClo Partners, of geen klant of voormalige klant, kunt u steeds uw recht uitoefenen door een aanvraag in te dienen op het contactformulier op de website (https://www.weclopartners.be/contact) of een brief te sturen naar het adres vermeld in punt 10.1. voor een kopie van de door u aangeleverde gegevens.

Naar aanleiding van uw aanvraag kunnen wij uw identiteit controleren. Voor deze controle kunnen extra gegevens opgevraagd worden, zoals een kopie van de identiteitskaart of een attest van gezinssamenstelling.

5.5 U hebt het recht om uw toestemmingen op elk moment te beheren

Als Klant of voormalige Klant van WeClo Partners kunt u uw voorkeuren met betrekking tot bepaalde verwerkingen van uw gegevens door WeClo Partners wijzigen. Dergelijke aanvragen tot wijziging worden onmiddellijk behandeld, maar worden niet noodzakelijk meteen toegepast, als gevolg van technische beperkingen en beperkingen van onze computersystemen.

Als u geen Klant of voormalige Klant van WeClo Partners bent, kunt u uw recht uitoefenen door een aanvraag in te dienen via het contactformulier op de website (https://www.weclopartners.be/contact) of een brief te sturen naar het adres vermeld in punt 10.1.

U kunt zich ook inschrijven op de lijst om niet meer gebeld te worden via de website https://www.dncm.be/nl/ of om geen ongevraagde reclame te ontvangen per post via de website http://www.robinsonlist.be/.

Voor sommige communicatiekanalen van verwerkers of derden (met name Facebook en Instagram) kunt u uw toestemmingen rechtstreeks beheren via de betrokken website (bijvoorbeeld door uw voorkeuren te wijzigen op deze platformen). 

5.6 U hebt het recht om een beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen 

U kunt de beperking van de verwerking van uw gegevens inroepen als u zich tegen deze verwerking verzet, de juistheid van de gegevens betwist of van mening bent dat deze verwerking onrechtmatig is.

U kunt uw recht uitoefenen door een aanvraag in te dienen via het contactformulier op de website (https://www.weclopartners.be/contact) of een brief te sturen naar het adres vermeld in punt 10.1.

Naar aanleiding van uw aanvraag kunnen wij uw identiteit controleren. Voor deze controle kunnen extra gegevens opgevraagd worden, zoals een kopie van de identiteitskaart of een attest van gezinssamenstelling.

5.7.U hebt het recht om zich te verzetten tegen de geautomatiseerde verwerking van uw gegevens

Sommige verwerkingen van gegevens zijn geautomatiseerd, zonder menselijke tussenkomt. U hebt het recht om zich tegen dergelijke verwerkingen te verzetten, indien u uw aanvraag kunt rechtvaardigen. Let op: uw aanvraag kan geweigerd worden op basis van gerechtvaardigde en dwingende redenen (bijvoorbeeld: fraudebestrijding).

U kunt uw recht uitoefenen door een aanvraag in te dienen via het contactformulier op de website (https://www.weclopartners.be/contact) of een brief te sturen naar het adres vermeld in punt 10.1.

Naar aanleiding van uw aanvraag kunnen wij uw identiteit controleren. Voor deze controle kunnen extra gegevens opgevraagd worden, zoals een kopie van de identiteitskaart of een attest van gezinssamenstelling.

6) Welke beveiligingsmaatregelen passen we toe?

6.1 Technische en organisatorische maatregelen

WeClo Partners neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

WeClo Partners stelt alles in het werk om de nodige maatregelen te nemen om, in de mate van het mogelijke, de volgende situaties te voorkomen:

 • Niet-geautoriseerde toegang tot of wijziging van gegevens. Enkel de personen die in het kader van hun functie geacht worden toegang te hebben tot uw gegevens, hebben er toegang toe.
 • Ongepast gebruik of verspreiding van gegevens.
 • Illegale vernietiging of gebeurlijk verlies van gegevens.

Onze systemen worden continu bewaakt om elke aanval van buitenaf (hacking) te voorkomen en te bestrijden.

Alle medewerkers van WeClo Partners die toegang hebben tot deze gegevens, zijn gebonden aan strikte geheimhouding. WeClo Partners kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld bij misbruik van alle of een deel van deze gegevens door derden, ondanks de van kracht zijnde beveiligingsmaatregelen.

7) Hoe lang bewaren we uw gegevens? 

WeClo Partners bewaart de persoonsgegevens van zijn Klanten en Gebruikers zolang dit nodig is voor de beoogde doelstellingen (cf. punt 3).
WeClo Partners kan ook persoonsgegevens bewaren van een voormalige Klant (inactieve Klant):

 • (I) bij een openstaand saldo, namelijk als u nog niet al uw facturen hebt betaald aan Lampiris of als wij u nog een bedrag verschuldigd zijn;
 • (II) om te kunnen antwoorden op vragen of klachten na de beëindiging van het contract;
 • (III) om onze wettelijke verplichtingen na te komen met betrekking tot de bewaring van gegevens (voornamelijk boekhoudkundige en fiscale verplichtingen).
   

8) Cookiebeleid

8.1 Wat is een cookie?

Een ‘cookie’ is een klein tekstbestandje met informatie dat door een website wordt opgeslagen op een computer of mobiele app op een smartphone of tablet van een gebruiker. Met behulp van cookies kunnen we u identificeren of diverse gegevens opslaan om uw surfervaring op de website/app te verbeteren en ervoor te zorgen dat deze goed functioneren of gebruiksvriendelijker zijn, bijvoorbeeld door uw taalvoorkeuren op te slaan.

8.2 Worden er cookies gebruikt op de website van WeClo Partners?

We gebruiken momenteel geen cookies. Dit kan in de toekomst veranderen. Raadpleeg daarom regelmatig de nieuwste versie van dit Privacybeleid.

9) Wijziging van het privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden aangepast of uitgebreid, bijvoorbeeld in geval van nieuwe ontwikkelingen of nieuwe wettelijke verplichtingen. We raden u dan ook aan om deze pagina geregeld door te nemen.

Laatste wijziging: 15/05/2018

10) Contact

 10.1.      Verwerkingsverantwoordelijke

WeClo Partners treedt op als verwerkingsverantwoordelijke.

WeClo Partners B.V.B.A.

Michiel Jansplein 28 Bus 3B

3920 Lommel

Nr. 0686.976.566 (R.P.R. Hasselt)

10.2. Verantwoordelijke gegevensbescherming

Bij WeClo Partners is een verantwoordelijke gegevensbescherming aangesteld.
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten? Stuur dan een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

10.3. Controleautoriteit

U hebt het recht om gratis klacht in te dienen bij de bevoegde controleautoriteit, namelijk:

GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.privacycommission.be